Hide menu

Entrepreneurship in theory and practice

2018HT

Status Active. Closed for web registrations
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Magnus Klofsten

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Entrepreneurship in Theory & Practise (7.5 ETC:s)

Course aim
At the end of this course, participants shall be able to:
• Discuss and reflect on the meaning of entrepreneurship in various settings and situations.
• Formulate, develop, and present a business idea for a new firm, organisation, process, or project.
• Co-operate with colleagues in other disciplines and fields of research during idea development.
• Understand how an entrepreneurial approach contributes to the development of ‟me” as a researcher and teacher.

Target group
This course primarily targets research students at the Institution for Economic and Industrial Development, but PhD students in other fields at LiU and from other universities may also apply.

Course description
The course comprises these main elements:
• Entrepreneurship in various contexts and situations.
• Evaluation of the potential of new ideas and developing growth projects.
• Marketing and sales of new and different ideas.
• Protection of ideas (intellectual property rights).
• Innovation and entrepreneurial ecosystems: the various kinds of actors, organisations and resources available for promoting the benefits of research.
• Examples of successful and failed firms.
• Coaching of teams to support idea development and the drawing up of ‟business plans”: each team meets with an experienced coach for a minimum of two one-hour sessions during the course.
• Presentation of the ‟business plan” (for commercialization/exploitation) of an idea.

Activities
The course is given in half-day seminars where internships are integrated with theory.
Participants are divided into small teams where they formulate, develop, and present an idea as well as draw up an overall business and development plan for developing and benefiting from the idea. It is acceptable to work with a made-up (fictional) idea.
Literature
A list of supplementary course literature, reference literature, and documentation from previous workshops will be offered at the beginning of the course.

Examination
Course examination comprises a written report (the business plan), which participants present orally at the final seminar. Active participation in workshops, team work, and coaching sessions is required.

Other
Further instructions will be sent upon application.
The course is limited to 20 participants.
Course acceptance is based on equal opportunity for all applicants; the course recognises the benefits that students with different backgrounds, life situations, and competences offer.

Namn

Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5hp

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
• redogöra för och reflektera över entreprenörskapets betydelse i olika sammanhang och situationer
• formulera, utveckla och presentera en idé kring ett nytt företag, organisation, process eller projekt
• samarbeta med kollegor från andra discipliner och forskningsområden i ett idéutvecklingsarbete
• förstå hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan bidra till

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll består av följande moment:
• entreprenörskap inom olika sammanhang och situationer
• värdering av potential för idéer och framväxande projekt
• marknadsföring och försäljning av nya och annorlunda idéer
• skydd av idéer (immaterialrättsliga aspekter)
• innovation och entreprenöriella ekosystem, olika aktörer, organisationer och resurser som finns för att främja nyttiggörandet av forskning
• exempel på lyckade och misslyckade företag
• coaching av team som stödjer arbetet med att utveckla en idé och skrivandet av ”affärsplanen” där varje team träffar en erfaren coach minst två gånger á en timme under kursen
• presentation av ”affärsplan” (kommersialisering/exploateringsplan) för en idé.

Förkunskaper

Målgrupp

Kursen vänder sig först och främst till forskarstuderande vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling men den är även öppen för doktorander vid LiU och andra universitet.

Undervisning

Kursen genomförs i form av ett antal halvdagsseminarier där praktik varvas med teori. Deltagarna arbetar i mindre team som får i uppgift att formulera, utveckla och presentera en idé samt att ta fram en övergripande affärs- och utvecklingsplan för hur denna skulle kunna utvecklas och nyttiggöras. Det är möjligt att arbeta med en påhittad idé.

Litteratur

Klofsten, M. (2010): The Business Platform: Entrepreneurship & management in the early stages of a firm’s development (boken finns tillgänglig på svenska och engelska).

En förteckning över kompletterande kurslitteratur, referenslitteratur och dokumentation från workshops finns tillgänglig vid kursstart.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig rapport (”affärsplanen”), som presenteras muntligt vid ett slutseminarium. Det krävs att man är aktiv under workshops, teamarbetena och coaching-sessionerna.

Poäng

7,5

Övrigt

Ytterligare kursinstruktioner ges vid anmälan.

Kursen kan genomföras med minst 10 och maximalt 20 deltagare.

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför utbildningen.


Page responsible: Karin Fredriksson