Hide menu

Orientation course in research method

2018HT

Status Active. Closed for web registrations
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Elin Wihlborg

Only for PhD Students at IEI

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Det här är en institutionsgemensam kurs för samtliga forskarstuderande vid IEI.

Course plan in Enlich will follow.

Namn

Doktorandkurs - Orienteringskurs i forskningsmetod, 4 hp

Kursmål

Kursen riktar sig till alla nya doktorander på IEI inom alla forskarutbildningsämnen och syftar även till att ge en övergripande inblick i den forskningsmässiga bredd som existerar inom institutionen.
Kursen har utformats för att introducera förmågor och färdigheter, enligt högskoleförordningens mål för forskarutbildningen, genom:
att visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (2a),
att visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar (4),
samt värderingsförmåga och förhållningssätt genom att visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (11).

Kursens syfte är att den studerande efter kursen ska:
– ha utvecklat sin förmåga att göra väl underbyggda val i sin egen forskning (problemformulering, metoder, teorier och avgränsningar),
– kunna reflektera kring olika typer av forskningsdesign och dess relevans inom olika områden,
– kunna resonera om forskningens roll i samhället, forskningsfinansiering och sätta sin egen forskning i sådana större sammanhang

Innehåll

Det här är en orienteringskurs inom forskningsmetodik som är en baskurs för alla forskarstuderande. Kursen inkluderar en allmän introduktion till forskarutbildningarna (tidigare introduktionsdag). Kursens föreläsningar, seminarier och praktiska övningar kring fyra olika teman:
1 Vad kan vara vetenskaplig kunskap?
2 Hur kan forskningsproblem formuleras, adresseras och forskningsprocesser designas?
3. Vad är vetenskaplig publicering?
4. Hur kan ett forskningsbart problem hanteras i mitt ämne

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Doktorander på IEI. Kursen är utvecklad för doktorander som nyligen påbörjat sin forskarutbildning

Undervisning

Kursen omfattar fyra teman och varje tema, som behandlas under inledande föreläsningar, genom övningar och diskuteras i olika former av seminarier.

Litteratur

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande och genomförande av föreskrivna övningar för respektive tema.

Poäng

4 hp

Övrigt

En kursinformation distribueras i samband med kursstart. Där återfinns schema för kursen, kurslitteratur samt närmare instruktioner.

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför utbildningen.

PhD course – Orientation in research methods, 4 credits

This course is provided by the institution for all doctoral students in IEI.
Purpose of the course
The course is (intended) for all new doctoral students at IEI in all the research fields within the institute and even aims to provide an overview of the breadth/extent of the research that exists within the institution.
The course has been structured to introduce the aptitudes and skills required for research education, in accordance with the aims of the Higher Education Ordinance, through:
demonstrating familiarity with scientific methodology in general (2a),
demonstrating the ability to critically, independently, creatively and with scientific precision identify and formulate research questions (4),
as well as the ability to evaluate and choose a suitable approach by showing a greater insight into the possibilities and limitations of science, its role in society and the responsibility of individuals for how it is used (11).
The aim is that after completing the course the student shall:
- have developed the ability to make well-grounded choices in his/her own research (problem formulation, methods, theories and limitations),
- be able to reflect about different types of research design and their relevance in different fields,
- be able to reason about the role of research in society, research financing and position his/her own research in a greater perspective
Content
This is an orientation course in research methodology and is a basic course for all research students. The course includes a general introduction to research studies (previously an introduction day). The lectures, seminars and practical exercises that make up the course are based on four different themes:
- What can constitute scientific knowledge?
- How can research problems be formulated and addressed and the research process designed?
- What is scientific publishing?
- How can a researchable problem be dealt with in my subject?(dissertation analysis and presentation of a short paper about your dissertation)

Previous knowledge
No previous knowledge is required
Target group
Doctoral students at IEI. The course has been developed for students who have recently begun their research studies.
Teaching forms
The course comprises four themes and each theme is introduced in a lecture which is followed up with exercises and discussions in different seminar forms.
Examination
The course is examined by active participation and the completion of the exercises prescribed for the different themes.
Credits
4 credits
Other information
Course information will be distributed in conjunction with the start of the course with the timetable, course literature and further instructions.
The course takes equality into account and the resources that students with different backgrounds, life situations and competences contribute to the education are promoted.


Page responsible: Karin Fredriksson