Hide menu

Practical interdisciplinary research in the energy systems field

2017HT

Status Archive
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Patrik Thollander

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Kursen ges i första hand för doktorander antagna till Forskarskolan Energisystem (FoES) och ges som sista kurs i kurspaketet. Syftet med kursen är att doktorandens tvärvetenskapliga förmåga i forskningens olika delar (ansökningar, genomförande, publikationer, presentation etc.) ska utvecklas och komma till användning.

Namn

Praktisk tvärvetenskap inom energisystemområdet, 5 hp

Kursmål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
•kommunicera tvärvetenskapliga forskningsresultat inom energisystemområdet muntligt och skriftligt,
•producera utkast av tvärvetenskaplig artikel för publikation i vetenskapliga tidskrifter inom energisystemområdet,
•producera populärvetenskapliga tvärvetenskapliga artiklar för icke vetenskaplig publikation inom energisystemområdet,
•kritiskt granska och värdera andras tvärvetenskapliga publikationer inom energisystemområdet,
•producera tvärvetenskapliga forskningsansökningar inom energisystemområdet,
•kritiskt granska och värdera andras tvärvetenskapliga forskningsansökningar inom energisystemområdet.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att på olika sätt träna sin förmåga att utforma och rapportera från tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom energisystemområdet. Deltagarna läser olika forskningsrapporter och ansökningar, och granskar dessa kritiskt. Deltagarna gör ett utkast till en egen tvärvetenskaplig publikation och disposition av ansökan tillsammans med en eller flera andra deltagare i kursen och dessa granskas inom gruppen.

Förkunskaper

Behöriga att läsa kursen är doktorander inom teknisk-naturvetenskaplig eller filosofisk fakultet eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen vänder sig först och främst till forskarstuderande inom Forskarskolan Energisystem (FoES).

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshopar, studiebesök, grupparbete och individuellt arbete. En del av detta genomförs under de obligatoriska sammankomsterna medan andra delar genomförs mellan de obligatoriska sammankomsterna.

Litteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast före kursstart av kursansvariga.

Examination

Examinationen sker genom:
•deltagande i seminarier och workshopar (3 hp),
•skriftliga inlämningsuppgifter och opposition (2 hp).

Poäng

BETYG
På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd.

POÄNG
Godkänd kurs ger 5 högskolepoäng.

Övrigt

Kursen löper över flera terminer.

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför utbildningen.


Page responsible: Karin Fredriksson