Hide menu

Case study research methodology in sustainable systems

2017HT

Status Archive
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Patrik Thollander

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Kursen utgår ifrån det klassiska verket av Yin kring fallstudiemetodik, och berör bl.a. hur en fallstudie designas, hur delar som reliabilitet och validitet hanteras, samt bland vilka olika typer av forskningsansatser som fallstudiemetodik lämpar sig för.

Namn

Fallstudiemetodik inom hållbara system
Case study research methodology in sustainable systems

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
•redogöra för och reflektera över användning av fallstudiemetodik vid vetenskapliga forskningsprojekt
•analysera och utvärdera användning av fallstudiemetodik och dess styrkor och svagheter
•kritiskt granska och värdera användning av fallstudiemetodik inom hållbara system
•kommunicera resultatet av sitt lärande inom kursens områden såväl muntligt som skriftligt

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll består i att inhämta kunskap i relevant kurslitteratur och presentera, muntligt såväl som skriftligt, resultatet av studentens lärande kopplat till kursens mål.

Förkunskaper

Målgrupp

Undervisning

Seminarium.
Självstudier.

Litteratur

Examination

Kursens examination sker genom:
•aktivt deltagande i kursseminariet,
•skriftlig inlämning

Poäng

2 hp fallstudiemetodik
2 hp fallstudiemetodik inom hållbara system

Övrigt

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att ta tillvara de resurser som studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför utbildningen


Page responsible: Karin Fredriksson