Hide menu

Collaboration as a researcher - Reflection and practice on usefulness and relevance

2017HT

Status Archive
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Karin Fredriksson

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Namn

Samverkan som forskarkompetens - Reflektion och praktik kring nyttiggörande och relevans, 3 hp

Kursmål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
• reflektera och analytiskt kunna använda begrepp som samverkan, tillgängliggörande och nyttiggörande.
• visa kunskaper om det svenska forskarsamhällets former och förutsättningar för samverkan i form av tillgängliggörande och nyttiggörande av forskning.
• visa kunskaper och färdigheter vad gäller nyttiggörande och samverkan relaterat till sitt eget forskningsområde (t.ex. forskningsdesign, metodval, osv).

Innehåll

Kursen organiseras genom två tredagarsträffar (med några månaders mellanrum) med seminarier, praktiska övningar och paneldiskussioner samt ett avslutande paperseminarium. Varje tredagarskurstillfälle består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar/uppgifter. Inbjudna gäster ger ytterligare perspektiv på samverkan i forskning och utbildning. Till de delar med gäster som paneldiskussioner, kommer även andra på institutionen att bjudas in. Kursen avslutas med en egen skriftlig reflektion som presenteras vid ett slutseminarium vid ett separat tillfälle.
Kursen bygger på interaktion, där erfarenhetsutbyte och gemensam och individuell reflektion ger förutsättningar för ökad samverkansskicklighet. Därför är det obligatoriskt att närvara, aktivt bidra och dela med sig av erfarenheter och kompetenser vid undervisningstillfällena. Om man inte fullföljer en kursträff ges möjlighet att ta igen hela momentet vid nästa kursomgång.
Det finns även möjlighet att göra en fördjupning inom något område (som doktoranden bestämmer tillsammans med sin handledare samt kursens examinator) och därmed erhålla ytterligare 1-3 kurspoäng.

Förkunskaper

Antagen till forskarutbildningsämne vid IEI och klarat av motsvarande en fjärdedel av utbildningen till doktorsexamen (ca 1 år).

Målgrupp

Samtliga forskarstuderande vid IEI.

Undervisning

Litteratur

Bjursell C, Dobers P, Ramsten A-C (2016). Samverkansskicklighet. För personlig och organisatorisk utveckling. Lund: Studentlitteratur
+artiklar som presenteras vid kursstart

Examination

Obligatorisk och aktiv närvaro, samt presentation av poster och författande av essä.
Examinator: Sara Gustafsson och Tomas Nord

Poäng

Kursen i sitt grundutförande ger 3 hp.

Därutöver kan doktorander välja att göra en individuell fördjupningsuppgift i samråd med examinator och sin handledare. Detta arbete kan ge 1-3 hp, beroende på omfattning.

Övrigt

Kursen är en del i IEI:s gemensamma kurspaket, men är öppen för andra i mån av plats.
Kursen ges årligen.
Kursen ges på engelska men poster och inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska och även diskuteras på svenska.


Page responsible: Karin Fredriksson